Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

zobacz naszą ofertę

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie udzielania zamówień zarówno podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i wyłączonych spod jej reżimu, tak po stronie Zamawiającego jaki i Wykonawcy.

Służymy wsparciem i wiedzą ekspercką na każdym etapie postępowania zarówno w postaci jednorazowej pomocy prawnej na potrzeby konkretnego postępowania, jak i stałej obsługi procesów ówieniowych.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie realizacji i kontroli zamówień współfinansowanych z funduszy unijnych.

Oferujemy prowadzenie kontroli zamówień publicznych ex ante i ex post ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Zamawiających korzystających przy realizacji inwestycji z dofinansowania z funduszy unijnych, w tym analizę ryzyka nałożenia korekty finansowej związanej z wykryciem ewentualnych nieprawidłowości.

zamówienia publiczne zamówienia publiczne

Zamawiającym oferujemy w szczególności:

 • Pomoc w sporządzaniu regulaminu udzielania zamówień publicznych,
 • Pomoc w sporządzeniu Specyfikacji Warunków Zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki proporcjonalności i adekwatności do przedmiotu zamówienia warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert;
 • Sprawdzanie opisu przedmiotu zamówienia pod względem zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • Sporządzanie oraz publikowanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,
 • Sporządzanie projektowanych postanowień umowy o zamówienie,
 • Sporządzanie wzorów pism i zawiadomień,
 • Wsparcie prac komisji przetargowej,
 • Pomoc przy badaniu i ocenie ofert,
 • Wsparcie Zamawiających podczas procedury odwoławczej,
 • Weryfikacja dokumentacji przygotowanej przez Zamawiającego,
 • Sporządzanie opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • Bieżące doradztwo w toku realizacji zamówienia publicznego,
 • Kontrolę zamówień publicznych,
 • Analizę informacji pokontrolnych oraz pomoc w przygotowaniu zastrzeżeń do informacji pokontrolnych.

Wykonawcom oferujemy:

 • Wsparcie w przygotowaniu oferty,
 • Analizę dokumentacji postępowania udostępnionej przez Zamawiającego ze wskazaniem obszarów najbardziej ryzykownych,
 • Weryfikację treści ofert konkurencyjnych,
 • Pomoc w sporządzeniu pism, wyjaśnień oraz wniosków składanych w toku procedury zamówieniowej,
 • Pomoc w monitorowaniu procedury zamówieniowej, w tym terminowości podejmowanych działań,
 • Analiza zasadności wniesienia odwołania,
 • Pomoc w sporządzeniu odwołania.
zamówienia publiczne

NASZ ZESPÓŁ I DOŚWIADCZENIE

Profesjonalne wsparcie i pomoc Klientom w naszym zespole gwarantują prawnicy, specjaliści z zakresu zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem zamówieniowym, działający tak po stronie zamawiającego jak i wykonawcy. W naszym zespole posiadamy specjalistę z kilkunastoletnim stażem w zakresie kontroli zamówień zarówno podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych jak i wyłączonych spod jej reżimu udzielanych przez Beneficjentów środków unijnych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Dotychczas z sukcesem wsparliśmy między innymi następujących Zamawiających publicznych:

Gminę Pęczniew - w szczególności udzielaliśmy pomocy prawnej przy zamówieniach związanych ​z  zagospodarowaniem turystycznym rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko – budowa portu jachtowego wraz z zapleczem i przyłączami w Wylazłowie (projekt współfinansowanych w ramach EFRR), ​z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy (projekt współfinansowanych w ramach EFRR), przebudową dróg, przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków oraz przebudową stacji uzdatniania wody, zakupem i dostawą pomocy dydaktycznych, ​z budową zapasowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej wraz z jego uzbrojeniem na terenie Stacja Uzdatniania Wody w miejscowości Księża Wólka, Gmina Pęczniew, z zakupem sprzętu TIK, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, a także z przebudową i remontem dróg na terenie gminy Pęczniew w ramach zadania współfinansowanego ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Gminę Sulejów - przeprowadziliśmy kontrolę udzielonych zamówień publicznych współfinansowanych ze środków unijnych, wraz z analizą ryzyka ujawnionych nieprawidłowości, ​a także przygotowaliśmy opinie prawne w zakresie wątpliwości powstałych na gruncie konkretnych procedur zamówieniowych.

Miasto Rawę Mazowiecką - świadczyliśmy pomoc prawną przy realizacji inwestycji polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej, opiniowaliśmy dokumentację przygotowaną dla postępowania związanego ​z rewaloryzacją zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej.

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. - wspieraliśmy zamówienie publiczne na dostawę sprzętu medycznego, a także weryfikowaliśmy dokumentacje przetargowe opracowane przez Zamawiającego.

Uczestniczyliśmy również w prowadzeniu procedur zamówieniowych z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych, a realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności między innymi przez następujących Beneficjentów – Zamawiających:

SUPERFALA Sp. z o.o. - Budowa obiektu turystycznego HOTELU SUPERFALA w Ostrowie Warckim” ​w formule zaprojektuj i wybuduj, dostawa wyposażenia obiektu turystycznego hotelowego SUPERFALA w Ostrowie Warckim,

Sieradzkie Kruszywa Mineralne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wykonanie projektu wielobranżowego i ealizacji robót budowlanych pn.: BUDOWA 10 DOMKÓW LETNISKOWYCH WRAZ​ Z ZAPLECZEM REKREACYJNO – TURYSTYCZNYM w Ostrowie Warckim w formule zaprojektuj i wybuduj oraz wyposażenie obiektu w urządzenia i meble.

Age Decor Agnieszka Adamczyk - realizacja remontu i przebudowy obiektu zabytkowego - rewitalizacji Zespołu Pałacowo – Parkowego Dworu Jan Nepomucena Siemieńskiego w Żytnie przy ul. ​M. Konopnickiej 35 oraz zagospodarowanie parku/ogrodu dworskiego w ramach projektu "Adaptacja dworu Jana Nepomucena Siemieńskiego (wraz z parkiem dworskim) w Żytnie na cele turystyczno–kulturalne" w formule zaprojektuj i wybuduj.

Kult Ciała Rafał Mikołajczyk - dostawa 2 Houseboat’ów i łodzi transportowej.