Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.

ŚLAD WĘGLOWY

zobacz naszą ofertę

Carbon footprint, czyli ślad węglowy, to nic innego jak suma emisji dwutlenku węgla, która bezpośrednio i pośrednio wynika z naszego stylu życia; z produktów, które kupujemy czy usług, z których korzystamy. Mamy z nią do czynienia w procesach produkcyjnych, transportowych czy usługowych. Każdy człowiek, w zależności od wyrobionych nawyków i używanych sprzętów, pozostawia swój indywidualny ślad węglowy. Według Global Carton Atlas, Polska plasuje się na 40 miejscu w kategorii emitowania dwutlenku węgla w skali światowej. Średni ślad węglowy człowieka to 4 tony CO2 rocznie, jednak statystyczny Polak, emituje rocznie około dwa razy więcej, bo aż 8 ton dwutlenku węgla.

W UE coraz poważniej podchodzi się do działań na rzecz klimatu. Plany Niemiec są zaś bardziej ambitne niż samej Unii. Zachodnie przedsiębiorstwa zaczynają myśleć nie tylko o swoich emisjach, ale i całym łańcuchu dostaw. Firmy działające dzięki paliwom kopalnym będą więc coraz bardziej stygmatyzowane.

Dotyczy to także polskich firm, których towary będą miały duży ślad węglowy. Tym bardziej, że w ramach zasady „zanieczyszczający płaci”, będą wnosiły coraz większe opłaty za emisje CO2, a więc ich produkty będą coraz droższe.

Tymczasem tylko nieliczne polskie firmy mierzą ślad węglowy. Na koniec 2019 r. celu klimatycznego opartego na nauce lub Porozumieniu Paryskim nie miała żadna z nich.

ślad węglowy ślad węglowy

Jakikolwiek cel klimatyczny przyjęło zaledwie 3% przedsiębiorstw, podczas gdy w Niemczech czy we Francji odsetek ten wynosi ponad 50%. Mając to na uwadze, przy założeniu, iż:

  • 50% polskiego PKB opiera się na eksporcie (w 2001r. tylko 20%),
  • 75% tego eksportu trafia do krajów Unii Europejskiej,
  • 29% do samych Niemiec (drugie Czechy to 6%),
  • a bardziej „brudną” gospodarkę w przeliczeniu na jednostkę PKB ma w UE jedynie Estonia,


to emisyjność polskiej gospodarki jest ponad dwa razy większa od średniej europejskiej.

Przedsiębiorstwa unijne, dbające o poprawę własnych wskaźników emisyjności, w pierwszej kolejności wybierają dostawców produktów lub usług, którzy policzyli swój ślad węglowy i wdrażają działania redukujące emisję gazów cieplarnianych.

Ślad węglowy organizacji, to całkowita ilość gazów cieplarnianych (GHG) wyemitowanych bezpośrednio lub pośrednio w wyniku jej działalności.

Ślad węglowy jest zwykle mierzony w ujęciu rocznym i uwzględnia emisje gazów cieplarnianych generowanych w wyniku działalności całej organizacji. Coraz częściej jednak organizacje potrzebują obliczyć i komunikować ślad węglowy określonego produktu, usługi lub wydarzenia.

ślad węglowy

Pomiar śladu węglowego organizacji, to pierwszy krok do jego zmniejszenia. Aby zacząć działać w tym temacie, należy sobie uzmysłowić, iż dane dotyczące aktywności, zgodnie z międzynarodowym standardem GHG Protocol, podzielone są na trzy zakresy:

  • Zakres 1 – są to Twoje własne, bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, np. emisje wynikające ze spalania paliw w urządzeniach lub pojazdach będących własnością firmy, wycieki fluorowanych gazów cieplarnianych (HFC) z systemów chłodniczych lub klimatyzacyjnych oraz wszelkie emisje z procesów przemysłowych;
  • Zakres 2 – są to emisje pośrednie, które pochodzą z zakupionej energii elektrycznej, ciepła, pary i chłodu, z których Twoja organizacja korzysta w prowadzonej działalności;
  • Zakres 3 – są to wszystkie inne emisje pośrednie występujące w łańcuchu wartości Twojej organizacji, czyli emisje gazów cieplarnianych, na które organizacjamoże wpływać, ale których nie kontroluje. W tej kategorii znajdują się emisje związane np. z transportem zakupionych towarów, wywozem odpadów, podróżami służbowymi, dojazdami pracowników do pracy pojazdami niebędącymi własnością organizacji.

Przejrzysta inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych pozwoli Twojej organizacji określić jej indywidualny wpływ na klimat.

Znajomość wielkości śladu węglowego oznacza, że ​​możesz raportować dane i zacząć zmniejszać swoje emisje z roku na rok.

Będziemy pośredniczyć między organizacjami certyfikującymi a Twoją firmą, aby bezproblemowo przeprowadzić cały proces wdrażania certyfikacji.